තව නවයයි!!!

Saturday, December 11, 2010 0 ප්‍රතිචාර
අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවූ රෝගියෙකු පරීක්‌ෂාකර බැලීම සඳහා වෛද්‍යවරයකු ගියේය.

රෝගියා පරීක්‌ෂා කිරීමෙන් පසු වෛද්‍යවරයා මෙසේ පැවසීය.

"ඔබට ජීවත්වීමට ඇත්තේ තව දහයයි."

"දහය මොනවද? අවුරුදු ද මාසද, දවස්‌ද, පැයද නැත්නම් විනාඩිද?" රෝගියා ඇසුවේය.

"තව නවයයි." වෛද්‍යවරයා ඇඟට පතට නොදැනී පිළිතුරු දුන්නේය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...