ඇම්ඩා හා ලියුමි පෙටිටිය...

දිනක් අවුරු දු කිටිටුව නිවස අලුත්වැඩියා කරමින් සිටි නැන්දා හා මාමාගේ ගෙදරට ඇමිඩා ගියේය. මාමා උඩ තටිටුව පිරිසිදු කරමින් සිටි අතර නැන්දා ...