දැන් පෙන්වනවා...

දැන් පෙන්වනවා... පළාතක් කම්පා කල ඒ වියරු මිනිසාගේ ඉරණම මෙයද... රන්දෙනිගල සිංහයා