රජු ඇන්දවීම...

සුපුරුදු පරිදි එදිනද රාජ සභාවේ නඩු විසඳීම ඇරඹීය. අවසානයටම තිබුනේ කසිප්පු සම්බන්ධ නඩුවකි.චූදිතයා වූවේ කසිප්පු මාටිංය.ඔහුව රජු ඉදිරියට ගෙන එනු...