කුරුල්ලා...

ඔන්න එකෝමත් එක ඩයල් එකක් වෙනසකටත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න තීරණය කරාලු බයිසිකලෙන්. යන්නේ තනියෙන්.... ..අනික හෙන දිග ගමනක් ....ඔන්න ඔහොම ඉති...