අද Who's Speaking...(2010-06-08)

ඔබේ ඉල්ලීම ඉශ්ඨ කරමින් ඩේලි Who's Speaking වැඩ සටහන ඔබට කැමැති වේලාවක ඇසීමට මෙන්න අපෙන්... අද Who's Speaking අහන්න...

රහස් පරීක්ෂණය...

ෂර්ලොක් හෝම්ස් හා ඩොක්ටර් වොට්සන් රහස් පරීක්ෂක කටයුත්තක් සඳහා කාන්තර ප්‍රදේශයට ගියෝය. මහ රෑ නින්දෙන් පිබිදුණු ෂර්ලොක් හෝම්ස් විසින් ඩොක්ටර්...