නව ස්වරූපය...

පින්තු කාර්යාලයේ වැඩ අවසන් වී නිවෙස බලා යාමට පාරට ආවේ නන්දවීර සමඟිනි. දෙදෙනා කතා කරමින් බස් නැවතුම වෙත යමින් සිටියදී ඔවුන් පසු කරමින් පාපැදි...

මේකයි...

දුම්රියේ ගාඩ් මැදිරිය වෙත අපහසුවෙන් පිය නැඟූ තරබාරු කාන්තාව ඉතා ආචාරශීලීව ගාඩ්වරයා ගෙන් මෙසේ ඇසීය. "ඊළඟ ස්ටේෂන් එකේදි කරුණාකරලා මට බි...

අමාරිස් අයියා...

අහන්න >> මෙතන කොටන්න <<

බර තව වැඩි වෙනව නෙ???

පියදාස තැපැල් කාර්යාලය වෙත ගියේ ඉතාලියේ සිටින තම බිරිඳ ඉල්ලා එවා තිබු විස්තර රැසක් ගුවන් තැපැල් මඟින් යැවීමටය. කවුන්ටරයේ සිටි සේවකයා ලිපිය ...

එක සුමානයක්...

"යුෂ්මතා කැමැති නැද්ද මේ තැනැත්තිය එක්ක සමාදාන වෙලා නැවතත් දීග කන්ඩ???" විනිශ්චයකරු විත්ති කූඩුවේ සිටි අනෝමා දෙසට අත දිගු කරමින් ප...