සදහටම හිරේ

"ෂ! දැන් උඹේ මූණත් එක්ක එළිය වැටිලා. මොකෝ මේ." චමිල ටික කලකට පසු හමුවූ රොෂාන්ගෙන් ඇසුවේය. "මං ගිය මාසෙ කසාද බැන්ඳ නෙ."...