ක්ෂණික ප්‍රතිඵල...

"තමුසේ ගිය සුමානෙ පත්තරේ දැන්වීමක් දානවයි කිව්වා නේද? ඇත්තටම අයිසෙ, ඔය දැන්වීම්වලින් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද?" සුමනවීර තම අසල්වැසි ව්‍...

ඔව්වට එන්න එපා...

පාරේ ගමන් කරමින් සිටි ප්‍රේමදාස කුඩයක් ඉහළා ගෙන පැද්දෙමින් ලතාවකට ඇවිද යන තරුණිය පසු කරන ගමන් මෙසේ කීය. "නංගි අද හරි අව්වයි නේද?&quo...

විශේෂ උපහාරය...

දවසක් දා කන්ද උඩ බංගලාවේ ගුණවර්ධන හාමු තම මෙහෙකරු ජෝන් අමතා මෙසේ කීවේ ය. "ජෝන් උඹ අපි ළඟ අවුරුදු විසි පහක් බොහොම අවංකව ඒ වගේ ම කීකරුව...