දඩ ගෙවන ලේසිම විදිහ...

මේක උනේ එකෙක්ගේ ඔෆිස් එකේ යාලුවෙක්ට. මිනිහගෙ නම උදිත..! ගෙවල් තියෙන්නෙය් කැන්ඩි පැත්තෙ.. මිනිහ හැම වීක් එන්ඩ් එකේම සෙනසුරාදට කැන්ඩි යනව උදේ...