මා උස්සා කැලේ...

මගීන් නංවා ගැනීම පිණිස නවතා තිබූ බස් රථය වෙත පැමිණි රූපා, රියැදුරු අසුනේ වාඩිවී, සිගරැට්ටුවක් උරමින් සිටි ගැටයා ගෙන් මෙසේ ඇසුවාය. “මා උස්ස...

කන් බිහිරි වීම...

දුර ගමනක් යමින් සිටි චාලී අතරමඟ රිය නතර කෙළේ ඉන්ධන පුරවා ගැනීමට ය. ඒ අතර ඔහු ගේ බිරිඳ නැන්සි ඉන්ධන පිරවුම් හළේ වූ වෙළෙඳසලකට ගියාය. රිය පණ ගන...

ඔය ඇති...

පාර අයිනේ නැවතී කතා කරමින් සිටි තරුණ යුවළක් කුලී රථයක් නවත්වා එයට ගොඩ නැඟුණේ ය. තරුණ යුවළගේ් මඟ පෙන්වීමට අනුව ටික දුරක් ඉදිරියට ගිය රථය එක්ව...