මෙහමත් ජීවිතයක්...

කෙල්ල : කොහමද මහත්තයෝ?? කොහේද ඉන්නේ?? කොල්ලා : මම හොදින් පැටියෝ.. ගෙදර ඉන්නෙ.. (Message sent failed) කෙල්ල : කෝ ඔයා??? වැඩක්ද?? කොල්ලා ...