ගේම් ෂෝ - II

අපේ සිංහල jokes එක්ක මුලින් සම්බන්ද වුණ අය දන්නව ඇතිනේ අපේ සිංහල jokes ගෙම් ෂෝ එකක් කළා... මෙන්න ඒ වගේ ඒත් තෑගි ලැබෙන්නේ නැති ගේම් ෂෝ එකක්....