නෙප්චූන් වෙතට යන ලංකාවෙ හිටපු ජනාධිපති...

මේක පොඩි ජොලි කතාවක්.එහෙනම් අහගන්නකො අත්හදා බැලීමක් වශයෙන් නෙප්චූන් වලට කෙනෙකු යැවීමට සොයයි.නමුත් ගිය කෙනාට ආපසු මෙහි එන්නට නොහැක.නමුත් ඉල...