ලක්ෂපති

දිනක් විවාහක යුවලක් ලක්ෂපති වැඩසටහන නරබා අවසානයේ නින්දට යාමට සුදානම් විය . එදා වැසි දිනයකි.පොඩි සිතලකුත් තිබ්බ නිසා සැමියා බිරිද තුරුළු කර...