ඔක්කොටොම මගේ ගානේ ඩ්‍රින්ක්ස්...

බාර් එකකට පැමිණි, හොඳට ම වෙරි වූ පුද්ගලයෙක් "ඔක්කොටොම මගේ ගානේ ඩ්‍රින්ක්ස්... ඔයාටත් එක්ක" යැයි බාර්මන්ට කීවේය. එම පුද්ගලයාගේ ඇණ...

රුධිර සංසරණ පද්ධතිය...

රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ගැන ළමුන්ට විස්තර කරදුන් ගුරුතුමිය .... "මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්න අපේ ශරීරයේ රුධිරය ගමන්කරන විදිහ..මම ඔළුවෙන...

ට්‍රින්කො...

මානසික රෝහලේ සිටි එක් රෝගියෙකු නිතරම කුඩා දරුවෙකු මෙන් කාර් පදී. කොහේ ගියත් දෑත ඉදිරියට දමාගෙන . ඈම් ඈ......ම් කියමින් හේ ගමන් ගනී. මානසික ර...