ගන්නව නම් මෙන්න ෆැන් එකක්...

සිංහයකුගේ මගුල

ඔන්න එකමත් එක කැලක සිංහයකුගේ මගුලක්...ඉතින් වටපිටාවේ කැලාවල සිංහයෝ ඔක්කොමවාගේ මේ මගුලට ඇවිත් හිටියා. ඉතින් මේ මගුලේ වැඩකටයුතු හොඳින් කෙරිල...