උසාවිය නිශ්ශබ්ද වනු!

බීමත්ව සිටි පුද්ගලයෙක් උසාවියට ගෙනැවිත් තිබිණි. නඩුව ඇසීමට මොහොතකට පෙර උසාවියේ ඝෝෂාවක් ඇසෙන්නට විය. විනිසුරු ඔහුගේ මේසයට මිටියෙන් තට්ටු ක...