දෙන්නම් අද ව‍හලෙ උලු ගැලවෙන්න...

ඔන්න ඉතිං අපේ අම්ඩන් අයාලෙ යන එක වැඩි උන හින්ද ඇම්ඩන්ගෙ තාත්ත කල්පනා කලා මූව බන්දලා දෙන්න ඔනෙ කියල. ඔන්න හොද කෑල්ලක් හොයල බැන්දයි කියමුකො,...