ලංගම කාගේද???

නිදහස ඇහිරීම...

"තමුසෙට හිතා ගන්ඩ පුළුවන් ද දෙවියන් වහන්සෙ 'ඒව' මවන්ඩ කලින් 'ආදම්' ව මැව්වේ ඇයි කියල." සාලිය සෙනසුරාදා උදේ තම මිතු...

අන්ඩර දෙමළ