අවිහිංසාව...

මේක මේ එක්කෙනෙක්ට වෙච්ච සිද්ධියක්...එයාගෙ වචන වලින්ම අහගන්නකෝ... මගෙ පොඩි එකා තාමත් පෙර පාසල් යන හින්ද... මම වෙලාවක් හම්බ වෙන වෙලාවට හොද න...