මුරලිගෙ ගෑනි ඌව දාල ගිහිල්ල...

තිලක් අයියා: මාර වැඩේ බං. මුරලිගෙ ගෑනි ඌව දාල ගිහිල්ල නිලා: නෑ. මොකක්ද case එක? තිලක් අයියා: නෑ බං මේ ටිකේ වැඩිය ඌට cricket නැති නිසා අර ක...