බඹරු නැත්තන් පැනි කොහෙන්ද???

මේක සැර වැඩි වෙන්න පුලුවන්...ඒ නිසා පොඩි ළමයින් බලන්ට එපා ඕන්... ඔන්න ඉතින් අපේ ඇම්ඩන් කොලුවට පුංචි කාලෙදිම කජ්ජබිලින් වෙන්න ගත්තා, ඉතින්...