සී-සෑම...

ආයෙත් වැස්ස පටන් ගත්ත හින්ද සීයයි මායි දෙන්න එකතු වෙලා පහල කුඹුර අස්සද්දන අදහස් කලා.... ඔන්න ඉතිං නිවාඩු දවසේ දෙන්නත් එක්ක වැඩඩේට එන්ටර් උ...