සූර සන්නිවේදකයෝ

Tuesday, July 20, 2010 1 ප්‍රතිචාර
ලොව වේගවත්ම සන්නිවේදන ක්‍රම ත්‍රිත්වයකි.
1. Tele – phone (දුරකථනය)
2. Tele – vision (රූපවාහිනිය)
3. Tell – a – woman (කාන්තාවකට කියන්න)
ඔබට වේගය තවත් වැඩිකර ගන්න වුවමනාද?
කාටවත් කියන්න එපා කියා ඇයට කියන්න.

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...