ආදර රස

Tuesday, July 20, 2010 0 ප්‍රතිචාර
කෙල්ල – විවාහයෙන් පසුවත් ඔයා මට ආදරේ කරනවාද?
කොල්ලා - එය රඳා පවතින්නේ ඔයාගේ ස්වාමිපුරුෂයා මතයි. ඔහු මට ඉඩ දුන්නොත්.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...