විද්‍යාත්මක නාමයන්...

Tuesday, June 15, 2010
ගස් ලබු - බොක්කානා බොලොක්කානා
කෝපි - බොක්කානා කරකුට්ට්ටානා
මුරුංගා - අදින්නා දානා
කසිප්පු - බොකු දිරාස්