අඩි 50 ක් දිග මැරිච්ච සර්පය...

Tuesday, June 15, 2010
අඩි 50 ක් දිග මැරිච්ච සර්පයෙක් හමබවෙලා...

‍මේක බලලා බඩ අල්ලගෙන හරි comment එකක් දන්න ඕනෙ හරිද...