රහස් පරීක්ෂණය...

Tuesday, June 8, 2010
ෂර්ලොක් හෝම්ස් හා ඩොක්ටර් වොට්සන් රහස් පරීක්ෂක කටයුත්තක් සඳහා කාන්තර
ප්‍රදේශයට ගියෝය. මහ රෑ නින්දෙන් පිබිදුණු ෂර්ලොක් හෝම්ස් විසින් ඩොක්ටර්
වොට්සන් අවදි කරනු ලැබීය.

ෂර්ලොක් - ඩොක්ටර් වොට්සන් නැඟිටලා බලනවා අහසේ මොනවද පේන්නේ කියලා

වොට්සන් - ආ හොඳට තරු පායලා නේ

ෂර්ලොක් - ඉතිං මොකක්ද ඒකෙන් ලැබෙන නිගමනය?

වොට්සන් - ඉහළ අහසේ වලාකුළු රහිතයි. වැලි කුණාටුවක් වැනි අනතුරකට ඉඩක්
නෑ.

ෂර්ලොක් - තව මොනවද පේන්නේ?


වොට්සන් - අපි හරියටම ඉන්නේ දඩයක්කාරයාගේ තරුව යට. ඒ කියන්නේ උතුරු
අක්ෂාංශ 12 සිට නැඟෙනහිරට...

ෂර්ලොක් - නෑ... තාරකා විද්‍යාව නෙවෙයි මම අහන්නේ වෙන මොනවද පේන්නේ?

වොට්සන් - තාරකා ආලෝකය ප්‍රබලයි. ළඟදී හඳ පායන එකක් නෑ...

ෂර්ලොක් - නෑ මනුස්සයෝ. වෙන මොනවද පේන්නේ?

වොට්සන් - ආ... වායුගෝලය හා ජල වාෂ්ප අතින් ගත්තම...

ෂර්ලොක් - නෑ... නෑ... ඔය විකාර නෙවෙයි වෙන මොනවද පේන්නේ...

වොට්සන් - ඒ කියන්නේ සූර්ය ග්‍රහණයක් වගේ එකක් ගැනද?

ෂර්ලොක් - නෑ... මනුස්සයෝ කූඩාරම හොරු ගලවගෙන ගිහිං... ඒකනේ අහසේ තරු
පේන්නේ.