අද Who's Speaking...(2010-06-08)

Tuesday, June 8, 2010
ඔබේ ඉල්ලීම ඉශ්ඨ කරමින් ඩේලි Who's Speaking වැඩ සටහන ඔබට කැමැති වේලාවක ඇසීමට මෙන්න අපෙන්...

අද Who's Speaking අහන්න...


මනමාළි...


අනිත් ඒවා ඇහුවේ නැද්ද???

එහෙනම් >>මෙතන කොටන්න <<