කෑම වේල

Monday, August 2, 2010 0 ප්‍රතිචාර
"හලෝ! මම මැඩම් පැරෆනේලියා. මට ඉක්මන් කරල බැදපු කුකුලෙක් එවනව ද?"

"අපි ළඟ බැදපු කුකුල් මස් නෑ"

"එහෙනම් උයාපු ඉස්සෝ ප්ලේට් දෙකක් එවනවා ද?"

"අපි ළඟ උයාපු ඉස්සොත් නෑ"

"මොන කරදරයක් ද මන්ද. එහෙනම් මට එළුමස් කරියක් විගහට එවනවා."

"එළු මස් කරි අපි ළඟ නෑ."

"හලෝ ඔය ගාර්ධිර් අය්යා ගේ හෝටලේ ද?"

"නැහැ, අපි මේ මාලක්ක ගේ මල් කඩේ."

"එහෙම නම් මට සුදුමල් වඩමක් එවන්න අපේ මිනිහ දැනටමත් බඩගින්නේ මැරිල ඇති!"

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...