එළවලු සිංදුව

Wednesday, July 14, 2010 2 ප්‍රතිචාර
මේක සමහරක් අය අහල ඈතී...ඒත් ආයි ඈහුවට ජොලි නෑත්තෙ නෑනේ...ඔක්කොමල අහල බලන්නකො...


එළවලු සිංදුව...

2 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...