වඩේ කෑම...

Monday, July 12, 2010 1 ප්‍රතිචාර
ඔන්න යලුවනෙ එකමත් එක රටක හිටිය බොනපර්ට් කෙනෙක්....

මිනිහ දවසක් හොදටම බීල මගදි කන්න වඩෙ එකකුත් අරගෙන යනව....

ඔහොම යනකොට සරම පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ගිහින් අතෙ තිබ්බ වඩෙ එක බිම වෙටෙනව....

සරම හදා ගත්ත මිනිහ කලුවරෙම බිම වෙටුන වඩෙ එක හොයන්ව....

මිනිහට අහු වෙන්නෙ පරෙ හිටිය ගෙම්ම්බෙක්....

මිනිහ දෑන් ගෙම්බව වඩෙ එක කියල කටෙ දා ගන්න හඩන්නෙ...

එතකොටම ගෙම්බ බය වෙල " බක!! බක!! " ගෑව...මිනිහ කියපි " බැ බැ කියල හරි යන්නෙ නෑ බොල...රුපියල් 10ක් දීල ගත්තෙ කන්නනෙ...." කියල කටෙ ඩ ගත්තලු....

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...