අද Who's Speaking...(2010-06-10)

Thursday, June 10, 2010
ඩේලි Who's Speaking වැඩ සටහන ඔබට කැමැති වේලාවක ඇසීමට මෙන්න අපෙන්...

මෙන්න අද Who's Speaking වැඩ සටහන...

අහන්න සම්පුර්ණ කථාවම බලන්න...


බබාගෙ ඉංගිරීසි මිස්...(2010-06-10)අනිත් ඒවා ඇහුවේ නැද්ද???

එහෙනම් >>මෙතන කොටන්න <<