ආ....අදහ ගන්න බෑ...මේ ශිරි ලංකාවෙද??? EXCLUSIVE IIFA COLOMBO VIDEO

Thursday, June 10, 2010 0 ප්‍රතිචාර
මේ joke එකක් නෙමෙයි.ඒත් ඇස් අදහ ගන්න බැරි නිසා ඔයාල එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා...
0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...