දැන් පෙන්වනවා...

Friday, January 14, 2011 0 ප්‍රතිචාර
දැන් පෙන්වනවා...
පළාතක් කම්පා කල ඒ වියරු මිනිසාගේ ඉරණම මෙයද...

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...