බස් රථයක් තුලදී...

Monday, March 7, 2011 0 ප්‍රතිචාර
පි - හා.. නන්ගි.. කොහොමද? ඔයා ගා(ර්)මන්ට් එකකද වැඩ කරන්නේ.. ???

ගැ - ඔව් , අයියා කොහොමද දැන ගත්තේ..?

පි - නූල් කෑල්ලක් පිටේ තිබුන ඒකෙන් දැන ගත්තේ...

ගැ - අයියා ගැරිජ් එක්කද වැඩ කරන්නේ....??

පි - ඔහේ පලයන් අම්මට සිරි ඔය කොහොමද එක දැන ගත්තේ..??

ගැ - අයියා ජැක් එක ගහපු හැටියෙන් තමා එක දැන ගත්තේ...

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...