අද Who's Speaking...(2010-06-11)

Friday, June 11, 2010
ඩේලි Who's Speaking වැඩ සටහන ඔබට කැමැති වේලාවක ඇසීමට මෙන්න අපෙන්...

මෙන්න අද Who's Speaking වැඩ සටහන...

අහන්න සම්පුර්ණ කථාවම බලන්න...


ටොප්ලැට් හදනවද???...(2010-06-11)අනිත් ඒවා ඇහුවේ නැද්ද???

එහෙනම් >>මෙතන කොටන්න <<