මාලු ඇල්ලිල...

Wednesday, May 19, 2010 1 ප්‍රතිචාර
වියලී ගිය කානුවක බිලී පිත්තක් දමාගෙන සිටින කුඩා ඇම්ඩන් දුටු කාන්තාවකට දරුවා පිළිබඳ අනුකම්පා සිතී රුපියලක් ඔහු අත තබා

කාන්තාව - බබා දැන් කී දෙනෙක් අහුවුනාද ?
ඇම්ඩන් - ඔයත් එක්ක දහ දෙනයි...

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...