එතකොට අම්මා..?

"මොකද අම්මේ තාත්තගෙ ඔළුවේ කෙස් නැත්තෙ?" කුඩා මංජුල තම මවගෙන් ඇසුවේ කුතුහලයෙනි. "ඒ, තාත්තා හුඟාක් හිතලා මතලා වැඩකරන, බොහොම බ...