ආ....අදහ ගන්න බෑ...මේ ශිරි ලංකාවෙද??? EXCLUSIVE IIFA COLOMBO VIDEO

මේ joke එකක් නෙමෙයි.ඒත් ඇස් අදහ ගන්න බැරි නිසා ඔයාල එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා...

අද Who's Speaking...(2010-06-10)

ඩේලි Who's Speaking වැඩ සටහන ඔබට කැමැති වේලාවක ඇසීමට මෙන්න අපෙන්... මෙන්න අද Who's Speaking වැඩ සටහන... අහන්න සම්පුර්ණ කථාවම බලන...