අද Who's Speaking...(2010-06-11)

ඩේලි Who's Speaking වැඩ සටහන ඔබට කැමැති වේලාවක ඇසීමට මෙන්න අපෙන්... මෙන්න අද Who's Speaking වැඩ සටහන... අහන්න සම්පුර්ණ කථාවම බලන...

ලයින් එක කපලයි තිබුනේ...

තමන්ට ලැබුණු තනතුර පිළිබඳව මහත් උද්දාමයට පත් හේ සිය කාර්යාලය සිසාරා නෙත් හෙළුයේ ඉතා උජාරුවෙනි. තමන් දෙසට එන අමුත්තා දුටු ඔහු තමන් මහත් වූ ස...