වඩේ කෑම...

ඔන්න යලුවනෙ එකමත් එක රටක හිටිය බොනපර්ට් කෙනෙක්.... මිනිහ දවසක් හොදටම බීල මගදි කන්න වඩෙ එකකුත් අරගෙන යනව.... ඔහොම යනකොට සරම පොඩ්ඩක් හදා ග...

ලොකුකම...

එක පාරක් ගමරාළ කෙනෙක් පොඩි පුරස්නෙකට හාමිනේට පොඩ්ඩක් කෑ ගහල, හාමිනෙත් එකටෙක ටිකක් කියල දැන් දෙන්න දෙමාල්ලො හොඳට තරහයි. ගමය හාමිනේ එක්ක කතා ක...

වැරැද්ද...