20 - 20

ඇම්ඩා - මගේ වයස අවරුදු 20 යි.ඔයාගේ? කෙල්ල- මගෙත් 20 යි. ඇම්ඩා- එහෙනම් ඉක්මනට එන්න මගේ ඇඳට.. කෙල්ල - ඒ ඇයි?? ඇම්ඩා - 20 - 20 මැච් එක ...

කව්ද ඒක විසි කලේ???

ටීචර් - මම ඊ ලඟට අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන ළමයට පුළුවන් ගෙදර යන්න එක පාරටම පොත් බැගයක් පන්ති කාමරයෙන් එලියට විසි විය ටීචර් - කව්ද ඒක වි...