හැම තැනම වැඩ කරන බාර් කීපර්

අවන්හලක සිටි එක් පුද්ගලයෙක් හොඳට ම වෙරි වී සිටියේය. බාර්කීපර්ට ඒ බව දැනිණි. එබැවින් ඔහු තවත් බීර වීදුරුවක් ඉල්ලා සිටි විට ඔහුට තවත් මත්පැන් ...

මළ ගෙදර

ප්‍රේක්‍ෂකයෙක්‌ පාපන්දු තරගයක්‌ නරඹමින් සිටියේ ලු. ඔහුට යාබද අසුන හිස්‌ව තිබුණේ ලු. "එහා ආසනය හිස්‌ නේද? ඒක කාගෙද?" යි තවත් ප්‍ර...

වඳුරා...

එක් පුද්ගලයෙක් අවන්හලට ගොඩවූයේ වඳුරෙකු ද සමඟය. මත්පැන් ඇණවුම් කළ ඔහු එය පානය කරමින් සිටියදී වඳුරා සෑම තැනම දුවන්න පනින්න පටන් ගත්තේය. බාර් ක...