රවී කසාදයක් බැන්දා...

ඔන්න ඉතින් රවී රොශානුයි ගජ යාලුවොලු...... රවී මේ ලගදි බැන්දලු,  රොශාන්:- මොකද බන් අප්සට් මූඩ් ගහල.... රවී :- නෑ බන් මේ පොඩි අව්ලක්......