තේරැම දන්නව නම් වහාම පරිචාරයක් දක්වන්න...

Wednesday, May 19, 2010 0 ප්‍රතිචාර
මෙම අනර්ඝ ශ්ලෝකය රසවිඳ එහි අර්ථය රිප්ලයි කරන්න (නිතර භාවිතයෙන් මහත් ගුන ලැබේ)

අෂ්ඨ පාදෝ චතුර් ඛන්නෝ..
ද්වී මුඛංච.. චතුර් අක්ෂී...
ග්‍රාම මජ්ජේන දෘෂ්‍ය මානේන...
බ්‍රාහ්මනෝ නච පුන්ඩ භේ.....

යහළුවන්ට කියා සොයා බලන්න.
වැඩිහිටියන්ගෙන් අසා දැන ගන්න..

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...