කිකිලිද බිත්තරේද කතාවේ අලුත් Version එක...

ABC සමාගමේ CEO තමන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්ට : "සතියකට අපි දෙන්නට ඉන්දියාවේ යන්න වෙනවා,ඒ ටුවර් එක ලෑස්ති කරන්න." පෞද්ගලික ලේකම් තමන්ගේ ...