අයිෆල් කුළුන...

Sunday, May 23, 2010 0 ප්‍රතිචාර
ඇම්ඩන්ලගෙ පන්තියෙ ඉතිහාසය කරමින් සිටි ගුරැතුමා

මේ... ළමයි දන්නවාද අයිෆල් කුළුන හදන්න ගොඩ කාලයක් ගත වුනේ ඇයි කියලා..

ඇම්ඩන්: ෂුවර් එකටම කරන්න ඇත්තේ Government ඔෆිස් එකකින් වෙන්න ඇති..

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...