උදව් උපකාර...

Monday, May 24, 2010 1 ප්‍රතිචාර
පියා: පුතේ හැම තිස්සෙම මතක තියා ගන්න අපි මෙ ලොකෙට ඇවිත් ඉන්නෙ අනිත් අයට උදව් උපකාර කරන්න කියලා..

ඇම්ඩන්: එතකොට තාත්තේ අනිත් අය මොකටද මෙ ලොකෙට ඇවිත් තියෙන්නේ..

1 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...